ภาษี ที่ SME ควรต้องรู้…ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ (ตอนที่ 3)

การประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา และรูปแบบนิติบุคคลประเภท SME สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจควรจะต้องรู้นอกจากอัตราภาษีที่ไม่เท่ากันของทั้งสองรูปแบบ

ภาษี ที่ SME ควรต้องรู้…..ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ (ตอนที่ 2)

ผู้ประกอบธุรกิจ SME โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา เพราะไม่ยุ่งยาก มีต้นทุนต่ำ ไม่ต้องทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี

ภาษี ที่ SME ควรต้องรู้…ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ (ตอนที่ 1)

ภาษีอากรที่ SME ควรจะต้องรู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมีมากมายที่ควรจะต้องใส่ใจให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม