ภาษี ที่ SME ควรต้องรู้…ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ (ตอนที่ 3)

การประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา และรูปแบบนิติบุคคลประเภท SME สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจควรจะต้องรู้นอกจากอัตราภาษีที่ไม่เท่ากันของทั้งสองรูปแบบ