ใช้ 6 Rs แก้ 4 ไม่ ในการบริหาร “พนักงาน ที่ ไม่ทำงาน” : อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

ถ้าทหาร ที่ใกล้ชิดแม่ทัพ ทำผิด แต่ไม่ได้ ถูกลงโทษ คำสั่งที่ต้องปฏิบัติ จะกลายเป็น เรื่องเล่นๆ ไม่สามารถปกครอง หรือใช้ทำงาน ให้สำเร็จได้ เป็นแม่ทัพ แล้ว ไม่กล้า ตัดหัว คนไม่ดี ก็เป็น แม่ทัพ ที่ดี ไม่ได้

10 ข้อผิดพลาดที่ต้องระวังในการวางแผนกลยุทธ์ : อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

วิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (How to Advance the Strategic Position) ซึ่งก็คือ ศิลปะในการทำสงครามสู่ชัยชนะ แม้จะ ยังไม่รบ ก็สามารถรู้ได้ว่า จะชนะ หรือพ่ายแพ้ แม้จะ พ่ายแพ้ ก็จะสามารถ ปรับเปลี่ยนมา ชนะได้

8 เหตุผล ที่พนักงาน มือดี จะลาออก : อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

เวลาที่ใช้ในการประชุม จะเสียไป โดยไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นประชุม แค่แจ้งข้อมูล หรือเป็นหัวข้อ ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับ คนที่เข้าร่วมประชุม

3 งาน 4 ขั้นตอน ในบทบาทเชิงกลยุทธ์ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ : มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

Product manager จะต้องมีการสื่อสารที่ดี ชัดเจน และประสานงานกับทีมอื่น ๆ อยู่เสมอ และรับฟังความคิดเห็นจากทีมอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้ทุกทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดอย่างชัดเจน

ทิ้ง 3 ขี้ + สร้าง 6 มี = ชีวี 9 หน้า : อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

หนุ่มสาว ชาว Gen Y พบ ข้อดี มากมาย เช่น มีความรู้สูง ทันสมัย ด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ฉลาด มีไหวพริบดี ฯลฯ แต่ อุปสรรคหลักๆ ทำให้ เขา ยังไม่ก้าวหน้า มีดังนี้

8 เหตุผล ที่พนักงาน มือดี จะลาออก ในปีหน้า (2560) : อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

อัตราการลาออก ไม่สำคัญเท่ากับ คนที่ลาออก
ถ้า 10% ของคนที่ออก เป็นคนเก่ง การเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร ก็จะมีปัญหา ในอนาคต