ใช้ 6 Rs แก้ 4 ไม่ ในการบริหาร “พนักงาน ที่ ไม่ทำงาน” : อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

อ.มนต์ชัย สุนทราวัฒน์

ถ้าทหาร ที่ใกล้ชิดแม่ทัพ ทำผิด แต่ไม่ได้ ถูกลงโทษ คำสั่งที่ต้องปฏิบัติ จะกลายเป็น เรื่องเล่นๆ ไม่สามารถปกครอง หรือใช้ทำงาน ให้สำเร็จได้ เป็นแม่ทัพ แล้ว ไม่กล้า ตัดหัว คนไม่ดี ก็เป็น แม่ทัพ ที่ดี ไม่ได้

การเพิกเฉย ต่อพนักงานที่มีผลงานต่ำ หรือ ไม่ทำงานนั้น เป็นเรื่องง่าย เพราะ ไม่ใช่เรื่องสนุก (+ อึดอัด ลำบากใจ ห่อเหี่ยว) ที่จะไปบอก ไปติดตาม ไปแก้ไข ทุกคน ให้มีความรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย และทำให้ พนักงาน คนนั้น ไม่พอใจ (Conflict)

แต่ หาก เพิกเฉย พนักงาน ที่ มีผลงานต่ำ หรือ ไม่ทำงาน

ไม่แก้ไข หรือลงโทษ

จะทำให้ พนักงานที่ดี เสียกำลังใจ

เพราะพนักงานที่ดี จะเป็นผู้ที่ต้อง แบกรับภาระงานเพิ่ม จาก งานที่ บางคน ไม่ทำ (Negative consequences of Retaining a Poor Performer)

ซุนวู กล่าวว่า

ถ้าทหาร ที่ใกล้ชิดแม่ทัพ ทำผิด แต่ไม่ได้ ถูกลงโทษ

คำสั่งที่ต้องปฏิบัติ จะกลายเป็น เรื่องเล่นๆ ไม่สามารถปกครอง หรือใช้ทำงาน ให้สำเร็จได้

เป็นแม่ทัพ แล้ว

ไม่กล้า ตัดหัว คนไม่ดี

ก็เป็น แม่ทัพ ที่ดี  ไม่ได้

ถ้า ไม่กล้า ลงโทษ คนที่ไม่ดี

ก็คือ …

การลงโทษ คนดี

แล้ว จะมี คนดี เหลือ สักกี่คน ที่จะทำงานให้

นี่คือ 1 ใน 8 เหตุผล ที่พนักงาน มือดี จะลาออก

http://columnist.smartsme.tv/monchai/1093

http://oknation.nationtv.tv/blog/monchai83/2016/12/28/entry-1

 

“อัตรา” การลาออก

ไม่สำคัญ เท่ากับ

“คน” ที่ลาออก

ถ้า 10% ของคน ที่ลาออก เป็น “คนเก่ง + ดี”

การเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร ก็จะมีปัญหา ในอนาคต

เพราะ

สุดท้าย

คุณ ก็ จะเหลือ แต่

คนที่ ไม่ดี

แล้ว …

คุณ จะมี ผลงาน ได้อย่างไร

องค์กร จะเติบโต ได้อย่างไร

ดังนั้น

ต้องมี ค่านิยมขององค์กร และ นโยบาย ว่า ประสิทธิผลสูง เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถต่อรองได้

ต้องจัดการ กับ พนักงานที่มีผลงานต่ำ (Clean House) ทันที!!!

เพราะ พนักงานที่มีผลงานต่ำ คือ ผู้ฉุดรั้ง (Bottleneck) และบั่นทอน กระบวนการ การพัฒนาของธุรกิจ

ปัญหา อยู่ที่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือทัศนคติ (Lack of Accountability, Laziness, Bad Attitude or Rebellion)

สาเหตุ โดยทั่วไป คือ

  1. ไม่ รู้
  2. ไม่ เข้าใจ ไม่พร้อม
  3. (ทำ) ไม่ เป็น
  4. ไม่ ทำ

วิธีแก้ไข (6 Rs)

  1. Recruit คือ กระบวนการรับสมัคร

ตรวจสอบ ระบบ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกพนักงานว่า มีข้อบกพร่อง อะไร หรือไม่ จึงรับคนนี้ เข้ามา

  1. Retrain คือ ฝึกใหม่

ให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็น ที่ยังไม่เพียงพอ แก้สาเหตุ ข้อ 1. ไม่ รู้

  1. Resupply คือ ให้การสนับสนุนใหม่ อีกครั้ง

สนับสนุน กระบวนการ และทรัพยากร ที่ยังไม่เพียงพอ แก้สาเหตุ ข้อ 2. ไม่ เข้าใจ ไม่พร้อม

  1. Refit คือ ตั้งค้นใหม่

ปรับ ขอบเขตของงาน และสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม แก้สาเหตุ 3. (ทำ) ไม่ เป็น

  1. Reassign คือ มอบหมาย งานใหม่

ที่มีความรับผิดชอบ น้อยลง แก้สาเหตุ ข้อ 3. (ทำ) ไม่ เป็น

  1. Release คือ ปล่อยไป

ให้ไป หางาน ที่ใหม่ แก้สาเหตุ ข้อ 4. ไม่ ทำ

10 Steps on How to Handle the Poor Performer

http://www.frankpresents.com/Dot_PopViewPage.asp?Dotid=90

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ