“ผู้หญิง” ในบริบทของลอรีอัลและพีแอนด์จี : ภาวนา อรัญญิก

ภาวนา อรัญญิก

สนามรบระหว่างลอรีอัลและพีแอนด์จีไม่ได้จำกัดเฉพาะการแข่งขันกันเชิงการตลาดในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเท่านั้น แม้แต่ในกิจกรรมซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) ทั้งสองแบรนด์ก็ยังตีคู่กันมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีในความเหมือนก็ยังมีความต่าง ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีพันธกิจของตนเอง ทั้งสองแบรนด์ต่างมีเป้าหมายในการสร้างดาวคนละดวงที่ต่างกันไป

ภาวนา อรัญญิก

สนามรบระหว่างลอรีอัลและพีแอนด์จีไม่ได้จำกัดเฉพาะการแข่งขันกันเชิงการตลาดในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเท่านั้น แม้แต่ในกิจกรรมซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) ทั้งสองแบรนด์ก็ยังตีคู่กันมาโดยตลอด อย่างไรก็ดีในความเหมือนก็ยังมีความต่าง ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีพันธกิจของตนเอง ทั้งสองแบรนด์ต่างมีเป้าหมายในการสร้างดาวคนละดวงที่ต่างกันไป

มีงานวิจัยหลายชิ้นต่างระบุว่านิสัยการจับจ่ายของผู้หญิงที่สนใจการใช้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ, การศึกษา, การออม ฯลฯ  รวมถึงการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าตามอารมณ์มากกว่า เทียบกับผู้ชายส่วนใหญ่จะวางแผนการซื้อสินค้ามาล่วงหน้า

ดังนั้นสินค้าหรือบริการใดที่สามารถแสดงให้ผู้หญิงเห็นถึงความสำคัญและโน้มน้าวใจได้ก็มีโอกาสสร้างยอดขายได้ไม่ยาก ทั้งยังเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภครวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

 

ลอรีอัล ตอกย้ำแบรนด์

“สร้างความงดงามให้สังคม”

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ได้วางเป้าหมายการเติบโตเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม หนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ลอรีอัลเลือกใช้นอกเหนือจากการนำ Brand Ambassador มาใช้ในการสื่อสารปรกติ Global Brand โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางนิยมใช้ ก็คือการนำกลยุทธ์ซีเอสอาร์เพื่อตอกย้ำถึงความเป็นแบรนด์สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะมาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายทางการตลาดอีกหนทางหนึ่ง

ลอรีอัลหยิบยกพันธสัญญาว่าด้วยความยั่งยืนของลอรีอัลในฐานะผู้นำด้านความงามอันดับหนึ่งของโลก มาตีโจทย์ทางการตลาดในมุมของซีเอสอาร์ว่า นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านความงามให้แก่ผู้คนทั่วโลกแล้ว “อะไร” คือสิ่งต้องทำควบคู่กันไปด้วย

ซึ่งลอรีอัลได้ตกผลึกแนวทางว่า “ต้องไม่ลืมที่จะสร้างความสวยงามให้แก่สังคมรอบตัว” ด้วยเช่นกัน

แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำมาขีดเป็นเส้นทางให้นักการตลาดของลอรีอัลได้ดำเนินกิจกรรมหรือจัดโครงการในแนวทางดังกล่าวเสมอมา หนึ่งในโครงการที่สำคัญและมีอิมแพคต่อแบรนด์ลอลีอัลค่อนข้างมากตัวอย่างเช่น

ปี 2558 จัดโครงการ “ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่” เป็นโครงการความร่วมมือที่ริเริ่มภายใต้พันธสัญญาว่าด้วยความยั่งยืน Sharing Beauty With All หรือ “แบ่งปันความงามให้กับทุกสรรพสิ่ง” ของลอรีอัล กรุ๊ป  ที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามและเท่าเทียมกัน โดย ลอรีอัล จะร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรของลอรีอัลในการมอบโอกาสทางการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหลายๆ กลุ่ม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน หรือที่เรียกว่า Solidarity Sourcing Program

สำหรับประเทศไทยได้หยิบเรื่องของ “คุณแม่วัยใส” ขึ้นมา เนื่องจากสถิติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณาสุข พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนคุณแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวนมากกว่า 129,000 คน  ทางอเด็คโก้จึงได้ให้การสนับสนุนลอรีอัลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ขึ้น โดยเน้นไปยังกลุ่มคุณแม่ที่ด้อยโอกาสในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่วัยใส คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และคุณแม่ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ได้มีทักษะในการทำงานและประกอบอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่” จึงเป็นโครงการที่ลอรีอัลจะได้แบ่งปันโอกาสและทักษะด้านความเป็นเลิศในธุรกิจความสวยงามให้กับคุณแม่ที่ด้อยโอกาสกลุ่มนี้ ได้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอนาคตใหม่ที่สวยงาม ซึ่งโครงการนี้นับเป็นโครงการแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

หรือการจัดโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ซึ่งเริ่มครั้งแรกในปี 2545 ด้วยวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนและให้เกียรติสตรีแห่งสายงานวิทยาศาสตร์และสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าและวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยที่ผ่านมามีนักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการนี้รวมแล้วทั้งสิ้น 58 คน

 

พีแอนด์จี

“เชื่อมั่นพลังหญิง”

บริษัท พรอคเตอร์แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “พีแอนด์จี” ใช้แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ซีเอสอาร์ให้เป็นรูปธรรมผ่าน “มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม”

ปณิธานสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนของพีแอนด์จีคือการตอบแทนผู้บริโภคที่ได้ให้ความไว้วางใจในสินค้าอุปโภคบริโภคของ พีแอนด์จี คือการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพและสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ผู้บริโภคอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กร

ขณะเดียวกันสิ่งที่พีแอนด์จีให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกันคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง ให้มีโอกาสพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ในทัศนะของพีแอนด์จีมองบริบทของผู้หญิงนอกเหนือจากการเป็นว่า กลุ่มผู้หญิงคือรากฐานที่สำคัญของชาติเพราะมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกคือ ผู้หญิงและผู้หญิงก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์พีแอนด์จีเช่นกัน

กิจกรรมที่พีแอนด์จีจัดขึ้นจึงสะท้อนถึงมุมมองดังกล่าวได้อย่างดี อาทิ การจัดโครงการ “สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” (The Most Inspired Women, Inspiring Others) ผู้เป็นแบบอย่างความสำเร็จของสตรีในสาขาต่างๆ พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ เนื่องจากพีแอนด์จีมองว่าโครงการนี้จะเป็นแรงผลักดันผู้หญิงให้ตื่นตัว เพราะผู้หญิงถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างดี